Actueel Alle banen zijn geopend

Algemene voorwaarden Professionele Tennisbegeleiding Roald de Gans.

Artikel 1 De aanmeldprocedure
a) Deelname aan tennislessen is alleen mogelijk na inschrijven via inschrijfformulier.

b) Onvolledige aanmeldingen kunnen niet worden behandeld.

c) Inschrijving voor training geeft geen garantie op plaatsing.

d) Annuleren van de aanmelding kan alleen schriftelijk (per email of whatsapp) en kan uiterlijk tot het bekend maken van de lesdagen en lestijden.

Artikel 2 Het lesgeld

a) Er dient voldoende saldo op de rekening van de cursist aanwezig te zijn om het lesgeld te kunnen incasseren.

b) Bij het niet kunnen incasseren van het lesgeld is deelname aan de les niet mogelijk. Onverminderd blijft wel de financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld aanwezig.

c) Indien niet binnen de gestelde termijn een volledige betaling is ontvangen, wordt de incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle verdere kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de cursist.

d) Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de lesdagen en lestijden is voor risico voor de cursist. De financiële verplichting tot betalen van het lesgeld blijft onverminderd bestaan.

e) Blessures, ander leed, verwijdering (gedrag) of tussentijds staken van de lessen geeft geen recht op restitutie.

f) Termijnbetalingen worden in hele Euro’s naar boven afgerond.

Artikel 3 De tennisles
a) In de schoolvakanties van regio midden en met alle nationale feestdagen wordt er geen training gegeven m.u.v. eventuele inhaallessen. Tijdens inhaallessen kan het aantal deelnemers afwijken van de standaard groepsgrootte.

b) Trainingen kunnen zowel door de weeks als in het weekend gepland worden.

c) Trainingsdagen staan in principe vast maar kunnen in gevallen van overmacht (bij bijv. slechte weersomstandigheden, competitie, schoolwijzigingen, beschikbare dagen binnenbanen  etc.) op elk moment gewijzigd worden. Hierbij wordt geprobeerd rekening te houden met verhinderingen maar dit kan niet gegarandeerd worden. Spelers en ouders dienen hier rekening mee te houden.
d) Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook, wordt afgebroken, wordt als geleverd beschouwd.
e) Indien lessen uitvallen, door onwerkbaar weer, door de slechte toestand van de baan, door kortdurige (= minder dan 2 weken aaneensluitend) ziekte van de leraar of door een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak, dan zullen die lessen alsnog worden geleverd op een door de leraar vast te stellen tijdstip. Indien een cursist van deze mogelijkheid geen gebruik maakt vervallen alle rechten op enige compensatie.
f) Indien een praktijkles door onwerkbaar weer of door de slechte toestand van de baan uitvalt, heeft de leraar het recht op hetzelfde tijdstip een theorieles te leveren. De door een theorieles vervangen praktijkles wordt in dit geval niet ingehaald. In alle overige gevallen dat een les niet doorgaat wordt de les als geleverd beschouwd.
g) Gehele of gedeeltelijke teruggave van het lesgeld zal alleen mogelijk zijn als wij voor u (of u zelf) een passende vervanger voor de voor u gereserveerde cursusplaats kunnen vinden. De beoordeling van eventuele restitutie ligt bij Tennisbegeleiding.   

h) Met verzoeken voor een bepaalde leraar, lesdag en lestijd proberen we zoveel mogelijk rekening te houden. Een garantie kan echter niet worden gegeven.

i) Tennisbegeleiding streeft ernaar de groepen zo homogeen mogelijk qua leeftijd en niveau in te delen. Dientengevolge kunnen de groepen op elk moment aangepast worden om de homogeniteit te kunnen waarborgen.

j) Bij inschrijving voor een cursus gaat de cursist akkoord met elke professionele tennisleraar die wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de vaste leraar of bij wisselingen.

k) Communicatie betreffende de tennisles verloopt via email of whatsapp.

Artikel 4 De cursist
a) De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. Vrijetijdskleding is niet toegestaan tijdens de tennisles.

b) De cursist kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de leerling aangewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering van de leerling. Annuleren is voor eigen risico. In uitzonderlijke gevallen (bijv. langdurige ziekte, verhuizing etc.) kan hiervan door Tennisbegeleiding worden afgeweken, tevens alleen geldig indien schriftelijk aan u bevestigd.
c) De cursist is verplicht melding te maken van blessures, beperkingen en aandoeningen, die de fysieke en /of geestelijke bewegingsvrijheid beperken. Gevolgschade bij deelname onder bovengenoemde fysieke en/of geestelijke toestand is voor eigen risico.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
a) Tennisbegeleiding is nimmer aansprakelijk voor enige schade (direct en/of indirecte schade) als gevolg van de begeleiding/lessen/adviezen door Tennisbegeleiding.
b) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tennisbegeleiding.

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn opgemaakt op één september 2020 te Eerbeek.